Logo EU

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.
Podporují nás:


NTM

TescoAzylový dům Mělník

Místo poskytování: Na Malém Spořilově 819, Mělník

Kontakt na sociální pracovnici - jednotlivci: 739 219 872

Kontakt na sociální pracovnici - rodiny s dětmi: 733 605 192, 739 219 872

Provoz je zajištěn nepřetržitě.

Cílová skupina: rodiny (muži, ženy) s dětmi, jednotliví muži a ženy starší 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.

Kapacita služby je 62 lůžek (48 lůžek pro rodiny s dětmi, 8 lůžek pro muže, 6 lůžek pro ženy)

Poplatek:

Jednotlivci

Rodiny s dětmi

Pobyt Jednotlivec Rodina (1dítě) Rodina (2děti) Rodina (3děti) Rodina (4děti)
Den 120,- Kč 240,- Kč 280,- Kč 310,- Kč 330,- Kč
Týden 840,- Kč 1680,- Kč 1960,- Kč 2170,- Kč 2310,- Kč
31 dní 3720,- Kč 7440,- Kč 8680,- Kč 9610,- Kč 10230,- Kč

Cílem služby Azylový dům Mělník je prostřednictvím sociální intervence pracovníků/pracovnic zařízení sociálních služeb, individuálních plánů a programů individuálního rozvoje pomáhat uživatelům/uživatelkám v začlenění do společnosti a zmírnění negativních dopadů sociálního vyloučení. Služba pomáhá osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Sociální práce v procesu individuálního plánování dané služby je chápána zejména jako úkolově orientovaná, ale významnou úlohu tvoří také terapeutické působení na uživatele/ky služby. V rámci dané služby jsou dětským i dospělým klientům/kám nabízeny externími specialisty/kami aktivity v rámci arteterapie, ergoterapie, a terapie domácích aktivit. Cílem těchto aktivit je zejména u dětských klientů/tek rozvoj hrubé a jemné motoriky, podpora verbální i neverbální komunikace, rozvoj sociálního cítění, u všech věkových kategorií uživatel/ek pak snížení frustrace z dané sociální situace a bydlení v kolektivním zařízení, zlepšování interpersonálních vztahů a podobně.